Política de privacidad de www.acords.cat

Para recibir la información sobre sus Datos Personales, la finalidad y las partes con las que se comparte, contacten con el Titular.
Si necesita más información y quiere conocer sus derechos, puedes visualizar la versión completa de esta política de privacidad clicando en el vínculo en la parte inferior de esta página.

Información adicional acerca de los Datos Personales

  • Política de privacitat

   “acords.cat”, Albert soms Cucarella es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per “acords.cat”, Albert soms Cucarella implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. “acords.cat”, Albert soms Cucarella no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

   Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)
   Responsable del tractament “acords.cat”, Albert soms Cucarella
   NIF: 79301232S
   C/ Segimon Folgueroles 45 baixos, 17401 Arbúcies (Girona)
   Email: acords@acords.cat
   Finalitat del tractament Oferir i prestar serveis d’assessorament i defensa en matèria legal i la gestió de l’administració de finques.
   Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat.
   Execució del contracte de serveis.
   Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
   Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
   Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
   Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
   Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".


   Qüestions sobre privacitat
   En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

   Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
   Identitat: “acords.cat” Albert Soms Cucarella
   NIF: 79301232S
   Adreça: C/ Segimon Folgueroles 45 baixos, 17401 Arbúcies (Girona)
   Tel.: 650142021
   Email: acords@acords.cat

   Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
    Tractem la informació que se’ns facilita per oferir i prestar serveis d’assessorament i defensa en matèria legal i la gestió de l’administració de finques.
    En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
    Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
    Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

   Per quant de temps conservarem les seves dades?
    Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
    En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

   Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
   La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
   Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
   Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

   Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
    Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
    Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
    En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
    També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
    Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
    Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
    Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

   Com pot exercir els seus drets?
   Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

   Com hem obtingut les seves dades?
   Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

   Quines dades tractem?
   Les categories de dades que podem tractar són:
    Dades de caràcter identificatiu
    Adreces postals o electròniques
    Característiques personals
    Acadèmiques i professional
    Circumstàncies socials
    Econòmiques, financeres i assegurances

   Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

   Utilitzem cookies?
   No utilitzem cookies.

   Quines mesures de seguretat apliquem?
   Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

   Algunes d’aquestes mesures són:
    Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
    Realització de còpies de seguretat periòdiques.
    Control d'accés a les dades.
    Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

   AVÍS LEGAL
   Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

   La titular d'aquesta web és:
   Identitat: “acords.cat” Albert Soms Cucarella
   NIF: 79301232S
   Adreça: C/ Segimon Folgueroles 45 baixos, 17401 Arbúcies (Girona)
   Tel.: 650142021
   Email: acords@acords.cat

   Condicions d'ús
   L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

   Propietat intel·lectual i industrial
   La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de “acords.cat” Albert Soms Cucarella.

   Responsabilitat sobre els continguts
   Encara que “acords.cat” Albert Soms Cucarella, actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a “acords.cat” Albert Soms Cucarella

   “acords.cat” Albert Soms Cucarella, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

   “acords.cat” Albert Soms Cucarella, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

   Llei aplicable i jurisdicció:
   L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

Datos de contacto

  • Titular y Responsable del tratamiento de los Datos

   Si es usted un Usuario que precisa información sobre sus Datos Personales, contacte directamente con el Propietario mediante los siguientes datos de contacto:

   Correo electrónico de contacto del Titular: acords@acords.cat