Privacybeleid van www.dienstenthuis.be

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Analyses

   • Google Analytics, Display Advertising-extensie voor Google Analytics en Direct verzamelde analyse

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; Postcode; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam

  • Heatmaps en registratie van sessies

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Privacybeleid t.a.v. onze klanten

   Dienstenthuis verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in functie van haar werking.
   Hieronder leest u hoe Dienstenthuis CVBA, met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat
   372, 2018 Antwerpen, uw persoongegevens verzamelt, opslaat en verwerkt in functie van haar
   opdracht en in functie van het wettelijk kader van haar dienstverlening m.n.:
   - Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen
   - Koninklijk Besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.
   Dienstenthuis verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de
   toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei
   2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
   opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU)
   2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
   bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
   en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG
   (algemene verordening gegevensbescherming).

   1. Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

   Dienstenthuis verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt. Dit kan
   online via het invullen en versturen van een aanvraagformulier, bij een persoonlijk bezoek aan
   één van onze kantoren of via een telefonische aanvraag.

   2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

   Dienstenthuis verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van
   de dienst die we verstrekken. Dit gaat over: naam, voornaam, adresgegevens en
   contactgegevens zoals mailadres en telefoon- en/of gsmnummer.

   3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

   Uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier
   te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de
   nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen
   aanbieden.

   Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van:
    uitwisseling m.b.t. het aanbieden van huishoudhulpen
    bij boekhoudkundige verwerking van betalingen van de prestaties van de
   thuishulp
    informatie betreffende onze werking
    …..

   De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig
   verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet
   mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te
   voeren.

   4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

   Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.
   Dienstenthuis verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3
   vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun
   functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.
   Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en
   voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter
   om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.
   Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen
   inkijken.

   Het gaat om de volgende ontvangers:
   - ICT-dienstverleners
   - Incassobureau
   - Dienstverlener voor ergocoaching op de werkvloer
   - Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

   5. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

   We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst
   correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale
   verplichtingen te voldoen. We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij
   te sturen.

   6. Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

   Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse
   beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen
   tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –
   maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

   7. Recht op inzage en verbetering van persoonsgegevens

   U bent gerechtigd tot inzage van uw gegevens die door Dienstenthuis verwerkt worden. U
   heeft eveneens het recht tot het laten verbeteren van alle onjuiste persoonsgegevens die op u
   betrekking hebben.
   Wij bevestigen dat er géén persoonsgegevens worden bijgehouden zoals ras, etnische afkomst
   en gegevens betreffende seksuele geaardheid. Gezondheidsgegevens, voor zover deze
   relevant zijn voor onze dienstverlening, worden wel bewaard.
   Binnen de maand die volgt op de indiening van een schriftelijk verzoek daartoe moet
   Dienstenthuis zijn standpunt of, in voorkomend geval, de rechtzettingen welke zijn
   aangebracht met betrekking tot de gegevens van u, meedelen.
   U bent tevens gerechtigd om de verwijdering van alle u betreffende persoonsgegevens te
   verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de
   bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Binnen de
   maand die volgt op het schriftelijk verzoek moet Dienstenthuis laten weten of zij al dan niet,
   en in welke mate, gevolg heeft gegeven aan de vraag tot verwijdering.
   Een uitgebreide beschrijving van de rechten kan worden teruggevonden in hoofdstuk III van
   de Europese verordening 2016/679.
   Indien er zich een situatie zou voordoen waarbij u uw rechten wenst uit te oefenen dan kan u
   zich via mail richten tot privacy@dienstenthuis.be of via post tot Dienstenthuis, Lange
   Leemstraat 372, 2018 Antwerpen.
   U kan zich bij gebrek aan een oplossing richten tot de Privacy-commissie
   (https://www.privacycommission.be/nl).

  • Privacybeleid t.a.v. sollicitanten

   De Privacywet van 8/12/1992 en de Europese verordening 2016/679 betreffende de gegevensbescherming van natuurlijke personen (AVG/GDPR) reglementeren het verwerken van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig deze wetgeving stellen wij u in kennis van het feit dat al de verstrekte informatie wordt opgenomen in de databestanden van Dienstenthuis gevestigd te Lange Leemstraat 372,2018 Antwerpen. De gegevens worden opgeslagen op servers. Deze bestanden zijn enkel eigendom van Dienstenthuis en toegankelijk door de daartoe voorafgaandelijk aangestelde interne medewerkers en mits kennis van de beveiligingsprocedure. Uw gegevens zullen gebruikt worden voor het aanbieden van diensten in functie van werving, selectie, mogelijke tewerkstelling evenals het vervullen van alle wettelijke verplichtingen o.a. op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht, waaronder het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst en het uitvoeren van de bijhorende loonadministratie. Binnen eenzelfde kader kunnen ook gegevens van medische (vb. allergie, afwezigheid wegens ziekte) en gerechtelijke aard (vb. in kader van kandidaatstelling gereglementeerde beroepen) worden opgevraagd en desgevallend worden opgeslagen. Bij onvolledige opgave van de gegevens kan de onderneming niet garanderen dat wij alle dergelijke verwerkingen correct kunnen uitvoeren, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden.

   In functie van de doelstellingen in onderhavig privacyclausule kunnen de gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard het volgende omvatten, niet limitatief: aanspreektitel, voorkeurstaal, naam en voornaam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres), werknemersidentificatienummer, geboortedatum en -plaats, nummer en inhoud rijbewijs, opleiding, diploma’s en werkervaring evenals eventuele werkreferenties, staatsburgerschap en status van de werkvergunning, burgerlijke staat, handicap en gezondheidsgegevens (vb. allergie), gegevens m.b.t. uw belangstelling en wensen inzake loopbaan, beoordelingen, uw financiële en bankrekeninggegevens. Wij kunnen ook gegevens van derden ontvangen. De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform deze privacyclausule of conform de wettelijk opgelegde termijnen. Uw contactgegevens, waaronder e-mailadres, kunnen gebruikt worden om u te informeren over o.a. werkaanbiedingen en het aanbieden van een contract. Uw gsmnummer kan gebruikt worden om u o.a. te informeren over werkaanbiedingen, informatie over de planning of tewerkstelling over te maken.

   Dienstenthuis zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. i.k.v. tewerkstellingsprocedure). Wij wensen te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van Dienstenthuis. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties vb. loonadministratiedienst, fiscale verplichtingen (RSZ, DMFA) waaronder ook gerechtelijke instanties, of financiële instellingen (vb. loonbeslag).

   Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, juridische bijstand, loonadministratiedienst, marketing bureaus, ... Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR). Onze onderneming kan de gegevens na anonimisering ook aanwenden in statistieken en studies in functie tot haar dienstverlening.

   U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, ze laten verbeteren, over te dragen, te beperken, zich tegen de verwerking te verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR). U stuurt hiertoe een e-mail met een kopie van uw ID-kaart naar privacy@dienstenthuis.be. Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en u meent dat uw rechten i.k.v. de verwerking van zijn persoonsgegevens worden geschonden kan u zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.privacycommission.be.

   Indien u nog bijkomende vragen heeft over deze privacyclausule kan u steeds contact opnemen met ons via privacy@dienstenthuis.be

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Dienstenthuis CVBA
   Lange leemstraat 372
   2018 Antwerpen
   België

   Eigenaar contact-e-mailadres: koen.umans@dienstenthuis.be