Politique de confidentialité de www.octaveantwerp.be

Cette Application collecte certaines Données personnelles de ses Utilisateurs.

Données personnelles collectées pour les raisons suivantes et en utilisant les services suivants :

  • Analyses

   • Google Analytics

    Données personnelles : Cookies; Données d'utilisation

  • Carte de chaleur et enregistrement de sessions

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Données personnelles : Cookies; différents types de Données indiquées dans la politique de confidentialité du service; Données d'utilisation

  • Gestion des balises

   • Google Tag Manager

    Données personnelles : Données d'utilisation

Autres informations sur les Données personnelles

  • Termes et conditions

   A. Gebruiksvoorwaarden & wettelijke informatie
   De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de
   website www.chocolatenation.be en www.tbce.be ("de website"). Mogen wij u vragen
   deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt.
   Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de
   gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van The Belgian Chocolate Experience
   (verder ’TBCE’). Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende
   gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van TBCE (zie hieronder), dan vragen wij
   u de website niet te gebruiken.

   TBCE behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of
   het privacy beleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden
   en/of het gewijzigde privacy beleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij
   zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de
   website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document
   omtrent het privacy beleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude
   gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacy beleid van kracht en
   raadpleegbaar op de website.

   Juridische informatie
   Deze website is gecreëerd voor en wordt beheerd door TBCE N.V., Koningin
   Astridplein 7, 2018 Antwerpen tel.: 03 207 08 08, info@tbce.be , BTW:
   BE0830.298.818.

   Intellectuele eigendomsrechten
   De gebruiker erkent dat de website van TBCE teksten, tekeningen, foto’s, films,
   beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en
   domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele
   eigendomsrechten en TBCE of derden toebehoren.

   TBCE staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te
   bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder
   voorafgaand schriftelijk akkoord van TBCE de informatie, die op of via de website
   wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de
   betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te
   reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te
   verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te
   verlenen.

   Internet communicatieplatform
   De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden
   biedt tot interactie. TBCE biedt geen enkele waarborg in verband met de
   aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor
   schade ten gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden
   via de website werden uitgewisseld en meegedeeld.

   Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en
   berichten te versturen naar de website. U zal hierbij de algemene beginselen van
   Netiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het
   Internet) respecteren. TBCE behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en
   eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door
   gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of
   geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De
   gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat TBCE
   de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door
   anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte
   werd gebracht.

   Ongeoorloofd gebruik van de website
   U verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe u toegang krijgt via
   de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van
   de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de
   toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de website niet
   te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen
   van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de website
   niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de
   rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

   Aansprakelijkheid
   TBCE neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt
   geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel
   voorkomen. TBCE biedt de website aan "zoals ze is", zonder enige waarborg te
   geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan
   dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie
   zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met TBCE.
   De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. TBCE behoudt zich het recht
   voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.
   Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven,
   dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat TBCE
   hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake
   te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie
   pertinent is.

   TBCE is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de
   gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie
   die door TBCE zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig
   van gebruikers of derden. Schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste
   gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van
   schadevergoeding ook. TBCE is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of
   derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële
   schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of
   interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website. Voor de
   technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest
   geavanceerde technieken. TBCE kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden
   voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
   U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of
   gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt
   en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw
   computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van
   gegevens en/of data.

   Bewijs en toepasselijk recht
   Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden.
   Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden
   rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn
   enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij dwingende wetsbepalingen die
   bevoegdheid niet zouden aanvaarden.

   TBCE is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden
   en waarnaar gelinkt wordt vanop de website. TBCE oefent geen enkele controle uit
   op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met
   betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze
   websites betekent niet dat TBCE de informatie goedkeurt die deze websites
   bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen TBCE en de
   eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy- en
   veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door TBCE wordt gevolgd.

   B. Privacybeleid TBCE
   DATAPRIVACY IS VAN GROOT BELANG VOOR TBCE. WE WILLEN DAAROM
   OPEN EN TRANSPARANT COMMUNICEREN OVER HOE TBCE OMGAAT MET
   JE PERSOONLIJKE GEGEVENS. DIT PRIVACY BELEID HEEFT TOT DOEL U TE
   INFORMEREN OVER DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE TBCE VERZAMELT,
   WAAROM WE DERGELIJKE GEGEVENS VERZAMELEN, HOE WE OMGAAN MET
   DE GEGEVENS DIE U ONS BEZORGT EN WAT UW RECHTEN ZIJN.

   1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?
   Het Belgisch bedrijf, The Belgian Chocolate Experience, met maatschappelijke zetel
   te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 7, ingeschreven in het
   Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
   ondernemingsnummer 0830.298.818, hierna genoemd “TBCE“ is de
   verwerkingsverantwoordelijke en de beheerder onder het toepasselijke recht inzake
   gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

   2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN U?
   We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u aan ons wilt verstrekken of die
   we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen. Bij de formulieren op onze

   website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel
   in te vullen zijn.
   Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een
   specifiek doel, waaronder:
    Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die TBCE nodig heeft
   om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en
   telefoonnummer). Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door
   ons bedrijf telefonisch (of door sms/mms als u ons uw Gsm-nummer hebt
   meegedeeld) gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de
   vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt;
    Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer,
   vervaldatum, factuuradres). Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens
   op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met uw aankoop van
   TBCE-producten;
    Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount
   te creëren bij TBCE (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en
   veiligheidsvraag en -antwoord);
    Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met TBCE over uw ervaring
   met TBCE producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties,
   getuigenissen en andere feedback in verband met TBCE producten);
    Demografische informatie (uw geboortedatum, leeftijd, geslacht);
    In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan
   TBCE niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn
   verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving).

   3. WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
   De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook
   bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan
   registratie vereisen:
    Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren
   over de status ervan. We gebruiken deze informatie om uw transactie te verwerken,
   uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging,
   retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van uw TBCE
   producten. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk
   voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
    Onderhoud van uw account: om uw accounts bij TBCE te creëren en te
   onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of
   beloningsprogramma's die verbonden zijn met uw account. Het is ons
   gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te
   verwerken.
    Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden
   op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze
   consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen,
   zoals e-mail, brief, telefoon. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw
   persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

    Reclameberichten: om reclameberichten te versturen, énkel als u zich hebt
   opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten. Het is ons gerechtvaardigd
   belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.
   Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te
   geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat
   wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.
   TBCE kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende
   doeleinden:
    Direct marketing : énkel indien u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van
   dergelijke berichten.
    Personalisering: TBCE kan persoonsgegevens combineren met gegevens die
   afkomstig zijn om een vollediger beeld van u als consument, waarmee TBCE u dan
   weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn (het organiseren van wedstrijden, het
   verzenden van nieuwsbrieven).
    Optimalisatie van de website: TBCE verzamelt ook informatie in logfiles. Deze
   informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om
   op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.
    Andere specifieke doeleinden : We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor
   andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van
   de TBCE sites, om audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor
   consumentenonderzoek, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

   4. DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?
   Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan derden
   gegeven, verkocht of afgestaan. TBCE kan een beroep doen op dienstverleners,
   vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens TBCE, met
   inbegrip van het aanbieden van de TBCE sites en de diensten die voor u
   beschikbaar zijn (zoals levering). Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het
   verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze
   moeten verwerken.

   TBCE eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe
   partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake
   gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw
   persoonsgegevens.`

   TBCE deelt dus alleen gegevens die nodig zijn om uw producten te laten werken of
   om onze diensten te kunnen leveren.

   5. DIRECT MARKETING
   Als klant kan u énkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen over het aanbod
   van TBCE indien u zich hiervoor expliciet heeft akkoord verklaard.
   Als u geen berichten meer wilt ontvangen van TBCE, dan kunt u zich te allen tijde :

    uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken;
    of door een mail te sturen naar dataprotection@tbce.be.
   Wij sturen u dan geen mailing of nieuwsbrieven meer. Indien u op enig tijdstip beslist
   om geen commerciële of promotionele informatie meer te ontvangen met betrekking
   tot onze eigen producten of diensten of met betrekking tot de producten of diensten
   van onze verbonden vennootschappen of onze zakenpartners kan u zich ten alle
   tijden uitschrijven.

   6. WAT ZIJN UW RECHTEN
   • Recht op informatie, toegang en inzage
   U heeft het recht om aan TBCE te verzoeken om inzage van en rectificatie van de
   persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft meer
   bepaald het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en in de
   volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van
   persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de
   persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde
   landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke
   de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet
   mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.
   • Recht op correctie
   De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. U heeft
   daarom het recht om uw gegevens te rectificeren.
   • Recht op overdraagbaarheid
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens, verstrekt aan TBCE, in een
   gestructureerde, gangbare en ‘machineleesbare’ vorm te verkrijgen, en u heeft het
   recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen,
   indien dit technisch mogelijk is.
   • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
   U heeft het recht van TBCE zonder onredelijke vertraging wissing van uw
   persoonsgegevens te verkrijgen en TBCE is verplicht persoonsgegevens zonder
   onredelijke vertraging te wissen wanneer de persoonsgegevens zijn niet langer nodig
   voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (zoals bijv. een geplaatste bestelling).
   • Recht op beperking van de verwerking
   U heeft het recht van TBCE de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:
   - de juistheid van de persoonsgegevens door U wordt betwist, gedurende een
   periode die TBCE in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te
   controleren;
   - de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van de
   persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik
   ervan;
   - TBCE de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden,
   maar U heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
   rechtsvordering.
   • Recht van bezwaar

   U kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de vermelde
   doeleinden in zoverre de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor wettelijk
   voorgeschreven verplichtingen en voor normale werking van de onderneming. TBCE
   staakt de verwerking van de persoonsgegevens dan, tenzij er dwingende
   gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw
   belangen, rechten en vrijheden (zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een
   Arbeidsovereenkomst).

   7. COOKIE ERBIJ?
   Bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens
   wanneer u met ons contact heeft.
   Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, "cookies" en verkrijgen wij bepaalde
   soorten gegevens wanneer uw webbrowser TBCE opent (welke pagina's worden
   bezocht en hoe intensief onderdelen van TBCE worden gebruikt). Zo kunnen we
   onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens
   nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.
   Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en jij fijn kunt winkelen maakt TBCE
   Cookie gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vind je op ons “cookie
   beleid”.

   8. VEILIGHEID
   TBCE doet inspanningen om de passende waarborgen in orde te handhaven en om
   ervoor te zorgen dat de veiligheid, integriteit en privacy van de gegevens en
   persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt niet wordt misbruikt. Bij het verloop van
   de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze
   informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
   openbaarmaking, verandering of vernietiging.
   Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we
   verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.
   Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen
   om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal,
   misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van
   informatie over u kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die u
   verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in
   gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe
   datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn uw
   gegevens tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie. Bovendien wordt
   uw wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt
   worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden
   gemaakt, ook niet door TBCE zelf.
   Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling
   via iDeal, Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de
   kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de
   gecertifieerde betaalprovider Ingenico dat instaat voor een 100% veilige transactie.
   De medewerkers van TBCE krijgen uw krediet kaart nummer of andere gegevens
   niet te zien.

   Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons
   opnemen via dataprotection@tbce.be

   9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
   De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de Site verlaat en een
   andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacy praktijken worden
   gehanteerd en dat er een ander privacy beleid van toepassing is waarover TBCE
   geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

   10. BEWARING
   TBCE bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het
   aanbieden van de diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van
   transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het
   nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen
   en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren,
   kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.
   Zo kunnen we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met TBCE gedurende
   een redelijke periode bijhouden om bijvoorbeeld uw bestelling op te volgen. Wanneer
   de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn voor het doel
   waarvoor ze werden bewaard, zullen we deze op een veilige manier vernietigen en/of
   verwijderen.

   11. KINDEREN
   Deze website is niet bedoeld voor of gericht op individuen die niet de wettelijke
   leeftijd van 18. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van dergelijke individuen.
   Zij kunnen de diensten van deze Site dus alleen gebruiken in aanwezigheid van een
   ouder of voogd en alleen met hun toestemming.
   Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier,
   blijkt dat een kind jonger dan 18 jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met
   behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de
   persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

   12. WETTELIJKE VEREISTEN
   TBCE kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt
   verplicht of als TBCE te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking
   redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te
   reageren op eventuele vorderingen.

   13. BEDRIJFSOVERDRACHT
   In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke
   overname van TBCE door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot
   de informatie die door die entiteit van TBCE wordt bijgehouden maar ook gehouden
   zijn tot dezelfde verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens als TBCE.

   14. DOORGIFTE GEGEVENS (BUITEN EER)
   TBCE heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te
   beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door
   gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de
   Europese Commissie. Uw bescherming is daarom gewaarborgd.
   Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
   wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van
   “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te
   helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
   gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-
   adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
   Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
   website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-
   exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
   en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
   Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
   namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere
   gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door
   in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter
   op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
   Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken
   van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
   omschreven.

   15. INWERKINGTREDING EN AANPASSINGEN
   Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 01/11/2018.
   Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk
   ogenblik (delen van) deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te
   verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen
   van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van
   deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat
   u deze wijzigingen aanvaardt. Wij zullen echter nooit retroactief belangrijke
   wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw
   toestemming daarvoor te vragen.

   16. VRAGEN?
   Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze
   website, contacteer ons door het sturen van e-mail naar dataprotection@tbce.be
   Tenzij anders vermeld is TBCE (met adres te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein
   7) verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en
   waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Coordonnées

  • Propriétaire et Responsable du traitement

   Octave
   Koningin Astridplein 7
   2018 Antwerpen

   Courriel de contact du Propriétaire : info@tbce.be