Privacybeleid van www.lifocoaching.be

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Analyses

   • Google Analytics

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Weergave van content van externe platforms

   • YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

   • Font Awesome

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Met wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt?

   De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt door Andress Consulting & Partners bvba, Remparden 1
   loft 0108, 9700 Oudenaarde, met ondernemingsnummer BE0474.437.688. U kunt eenvoudig met ons contact
   opnemen via e-mail: info@andress.be.
   Andress Consulting & Partners bvba verklaart dat zij als verwerkingsverantwoordelijke de Belgische
   privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf de
   inwerkingtreding ervan.

  • Welke persoonsgegevens verwerkt Andress Consulting?

   Wanneer u een contactformulier op onze websites invult of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale media, verzamelen wij:
   - de door u verstrekte identiteitsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer,
   werkgever en functie;
   - de inhoud van het bericht en de technische details ervan (uw contactpersoon bij ons, de datum, het
   tijdstip, enz.); en
   - eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.
   Indien u onze websites gebruikt, verzamelen wij:
   - technische informatie aangaande het door u gebruikte apparaat, zoals uw IP-adres, browsertype,
   geografische locatie en besturingssysteem; en
   - informatie omtrent uw surfgedrag, waaronder de pagina’s die u bezoekt, de frequentie waarmee u een bepaalde pagina bezoekt, de tijd die u op een pagina spendeert en de links u aanklikt.
   Indien u via onze websites of via een andere weg solliciteert voor een vacature, vragen wij uitdrukkelijk uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om onze zoektocht naar de meest geschikte job voor u mogelijk te maken, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens via het registratieproces en uw cv. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
   - de door u verstrekte identiteitsinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer,
   werkgever en functie;
   - uw voorbije loopbaan; en
   - eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.
   Ook indien u met ons als bedrijf een samenwerking wenst aan te gaan, houden wij informatie over u bij.
   Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot:
   - de door u verstrekte contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres;
   - uw functietitel;
   - uw bedrijf;
   - de inhoud van het bericht en de technische details ervan (uw contactpersoon bij ons, de datum, het
   tijdstip, enz.); en
   - eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.

  • Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

   Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met als doel u op een persoonlijke en efficiënte manier de nodige
   informatie en diensten te kunnen aanbieden.
   Indien u op zoek bent naar een job, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:
   - u te helpen een geschikte job te vinden;
   - u in te lichten over openstaande functies en de evolutie van uw eventuele sollicitatie(s);
   - uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, mits u ons daarvoor specifiek de
   toestemming hebt gegeven;
   - u te berichten over openstaande functies waarvan wij denken dat deze binnen uw interesseveld vallen;
   - u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job;
   - u te informeren omtrent de algemene trends op de vacaturemarkt;
   - u feedback te vragen over onze diensten; en
   - onze verplichtingen jegens onze klanten te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden.
   Wij ontvangen ook onrechtstreeks persoonsgegevens van u.
   Wij ontvangen uw persoonsgegevens onrechtstreeks zodra we beroep doen op bepaalde zoekmachines,
   websites, platformen, … waarop u uw cv e.d. hebt geüpload en die wij kunnen inkijken in het kader van onze
   zoektocht naar een gepaste kandidaat voor de openstaande vacaturereeks.
   Op die manier kunnen wij volgende persoonsgegevens raadplegen:
   - Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, telefoonnummer/gsm-nummer, adres
   - Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven
   - Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige en/of vroegere functie(s), ervaring
   Deze lijst is niet limitatief.
   Indien u met ons als werkgever een samenwerking wilt aangaan, verwerken wij uw persoonlijke gegevens zodat
   we u:
   - de gevraagde dienstverlening kunnen bieden;
   - verslagen kunnen bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren;
   - advies kunnen geven aangaande relevante diensten;
   - informatie kunnen bezorgen over de algemene trends op de vacaturemarkt; en
   - feedback kunnen vragen over onze diensten.
   Verder verwerken wij uw persoonlijke gegevens om onze wettelijke verplichtingen na te kunnen leven of om
   tegemoet te komen aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of
   vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder instanties bevoegd voor
   gegevensbescherming.
   Indien er gegronde vermoedens bestaan dat u een onwettige handeling of misdaad hebt gepleegd in het kader
   van uw registratie via onze website, tijdens het gebruik van onze website of tijdens eender welke andere
   communicatie met ons, kunnen wij uw persoonlijke gegevens als bewijs doorgeven aan politie of gerecht.
   Wij kunnen deze gegevens eveneens overdragen op eigen initiatief.
   Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ter uitvoering van statistische analyses, dit om onze websites en
   diensten te verbeteren of om nieuwe diensten te ontwikkelen.

  • Duurtijd van de verwerking

   Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt.
   Ongeacht of u al dan niet werd geselecteerd, worden uw persoonsgegevens actief bijgehouden in de werfreserve.
   Uw persoonsgegevens worden in ieder geval passief bijgehouden conform de verjaringstermijnen die ons
   verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden. Vervolgens wordt uw dossier in een gearchiveerde vorm
   opgeslagen.

  • Doorgifte/consultatie van uw persoonsgegevens

   Vermits wij optreden als een wervings- en selectiebureau geven wij uw persoonsgegevens door aan derden voor
   de uitvoering van onze opdracht.
   Uw persoonsgegevens kunnen geraadpleegd worden door en/of doorgegeven worden aan volgende partijen:
   - de recruiters werkzaam bij ons die uw persoonsgegevens intern consulteren
   - onze klanten en uw eventuele toekomstige werkgever
   - derden die ervoor zorgen dat we u onze websites en diensten kunnen aanbieden en die uw persoonlijke
   gegevens verwerken in onze naam. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met betrouwbare derden voor het
   professionele beheer van onze IT-diensten en marketingcampagnes.
   Alle derde verwerkers worden zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn verplicht de veiligheid en integriteit van
   uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.
   Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de regelgevende instanties of ordehandhavingsdiensten
   indien dit wettelijk verplicht is.

  • Verwerken van uw persoonlijke gegevens: wettelijke maatstaf

   Als verantwoordelijke partij vragen wij expliciet uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke data volgens de in dit Privacybeleid beschreven voorwaarden.

   Om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichtingen, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden aangehaald in paragraaf 3 noodzakelijk.

  • Veiligheid en vertrouwelijkheid

   Wij stellen alles in het werk om enkel die persoonlijke gegevens te verwerken noodzakelijk voor het
   verwezenlijken van de doeleinden beschreven in paragraaf 3 van dit Privacybeleid.
   Zodra de doeleinden beschreven in paragraaf 3 van dit Privacybeleid verwezenlijkt zijn of u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt, worden deze laatste niet langer door ons ons verwerkt.
   Let wel: de intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat een deel of het geheel van onze websites en/of
   andere communicatiekanalen niet langer voor u toegankelijk is.
   Indien uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden beschreven in paragraaf 3 van dit
   Privacybeleid zullen wij deze onidentificeerbaar maken, behalve wanneer:
   - een derde beroep doet op een hoger belang om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
   en
   - wij wettelijk, regulatorisch, juridisch of bestuurlijk verplicht zijn de gegevens niet onidentificeerbaar te
   maken.
   Wij stellen technisch en organisatorisch alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of vrijgave, ongepast gebruik, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Wij laten alleen eigen medewerkers of derde verwerkers die op de hoogte
   moeten zijn van uw persoonlijke gegevens toe deze te raadplegen. Daarbij gelden bovendien strenge regels inzake vertrouwelijkheid. Hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid en beveiliging ervan evenwel nooit absoluut garanderen.

  • Uw rechten als kandidaat/werknemer

   U mag te allen tijde al uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens opvragen. Wij kunnen dit verzoek
   evenwel weigeren indien wettelijk toegestaan. Wij berichten u in dat geval omtrent de reden voor deze
   weigering. Indien u meerdere keren om toegang tot uw persoonlijke gegevens vraagt met als doel ons
   last te bezorgen of ons te benadelen, hebben wij het recht een administratieve vergoeding aan te
   rekenen.
   - U hebt het recht ons te vragen om foutieve persoonlijke gegevens van u kosteloos aan te passen.
   Dergelijke vraag moet steeds vergezeld zijn van een bewijs dat de te corrigeren gegevens daadwerkelijk
   fout zijn.
   - U kan op elk moment de door u verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke
   gegevens intrekken of uw communicatievoorkeuren aanpassen.
   - U hebt het recht een verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen wanneer deze niet langer
   nodig zijn voor de doeleinden beschreven in paragraaf 3 van dit Privacybeleid, of wanneer u uw
   toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat dergelijke vraag onderwerp zal
   zijn van een evaluatie waarbij we rekening houden met wettelijke of regulatorische verplichtingen, of
   juridische of bestuurlijke bevelen die dergelijke schrapping tegenspreken.
   - U mag ons te allen tijde vragen u alle door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd,
   courant en machinaal leesbaar formaat te bezorgen.
   De uitoefening van een of meer van hierboven vermelde rechten dient te gebeuren via e-mail aan
   info@andress.be. Dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wilt uitoefenen en, indien nodig, de reden daarvoor. Het moet zijn gedagtekend en ondertekend en bovendien een digitale scan van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit bevatten. Indien u ons contactformulier gebruikt, kunnen wij u eveneens om een ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.
   De ontvangst van uw verzoek wordt door ons meteen bevestigd. Indien het verzoek geldig blijkt, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk inwilligen, en dit ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst ervan.
   Een e-mail met daarin een verzoek om een bepaald recht uit te oefenen, geeft ons geen toestemming om uw persoonlijke gegevens te interpreteren, behalve indien nodig voor de verwerking van uw verzoek.
   Mogelijke klachten aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u steeds tot ons richten via bovenstaand e-mailadres. Indien u ontevreden zou zijn over onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde dienst voor gegevensbescherming.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Andress Consulting & Partners bvba,
   Remparden 1 loft 0108
   9700 Oudenaarde
   BE0474.437.688

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@andress.be