Privacybeleid van www.sscs.com

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Analyses

   • Google Analytics

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam, beroep, e-mailadres en voornaam

   • Telefonisch contact

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

  • Content-opmerkingen

   • Rechtstreeks beheerd systeem voor opmerkingen

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en voornaam

  • Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU

   • Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van toestemming en Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes

  • Interactie met live chatplatforms

   • My LiveChat Widget

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service

  • Interactie met platforms voor online enquêtes

   • SurveyMonkey Widget

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Optimalisatie en verdeling van verkeer

   • Cloudflare

    Persoonsgegevens: Cookie en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Platformdiensten en hosting

   • WordPress.com

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.

   Deze Website kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.

   Deze Website maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.

   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd.
   De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:


   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;

   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;

   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;

   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.
    Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Website worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.
   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn
   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken.
   Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:


   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;

   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;

   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.
   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

  • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

   De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Website gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.

   Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.

   De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

  • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

   De Eigenaar van deze Website kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.

   Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

  • De service is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar

   De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. Minderjarigen mogen deze Website slechts onder toezicht van een ouder of verzorger gebruiken. In geen geval is het personen jonger dan 13 jaar toegestaan om gebruik te maken van deze Website.

  • Unieke identificatie van apparaten

   Deze Website kan Gebruikers tracken door een unieke identificatie op te slaan, voor analysedoeleinden of voor het opslaan van Gebruikersvoorkeuren.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Solid Systems CAD Services, Inc. 4801 Milwee Street, Houston, TX 77092

   Eigenaar contact-e-mailadres: marketing@sscs.com