Privacybeleid van www.zaycare.com

Www.zaycare.com host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Analyses

   • Google Analytics

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

   • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

    Persoonsgegevens: Cameratoestemming; Contactentoestemming; Opslagtoestemming

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Sentry

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; naam bedrijf; voornaam

   • Telefonisch contact

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam

  • Hosting-en back-endinfrastructuur

   • MongoDB Cloud

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Amazon Web Services (AWS)

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interacties op basis van locatie

   • Niet-doorlopende geolocatie

    Persoonsgegevens: geografische locatie

  • Platformdiensten en hosting

   • Webflow

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie

   • Firebase Authentication

    Persoonsgegevens: e-mailadres

  • Registratie en verificatie direct door www.zaycare.com

   • Rechtstreekse registratie

    Persoonsgegevens: achternaam; adres; e-mailadres; factuuradres; land; naam bedrijf; stad; voornaam; wachtwoord

  • Spambescherming

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Verwerking van betalingen

   • Stripe

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door www.zaycare.com wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

  • Toegang tot het adresboek

   Www.zaycare.com kan toegang vragen tot uw adresboek.

  • Pushmeldingen

   Www.zaycare.com kan pushmeldingen naar de Gebruiker verzenden voor het bereiken van de in dit privacybeleid aangegeven doelen.

   Gebruikers kunnen in de meeste gevallen de pushmeldingen uitschakelen in hun apparaatinstellingen, zoals in de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens deze instellingen voor www.zaycare.com, een aantal of alle apps op dat apparaat te wijzigen.
   Houd er als Gebruiker rekening mee dat het uitschakelen van pushmeldingen de gebruiksfunctionaliteit van www.zaycare.com negatief kan beïnvloeden.

  • Pushmeldingen op basis van de geografische locatie van de Gebruiker

   Www.zaycare.com kan de geografische locatie van de Gebruiker gebruiken om pushmeldingen te verzenden voor de in dit privacybeleid aangegeven doelen.

   Gebruikers kunnen in de meeste gevallen de pushmeldingen uitschakelen in hun apparaatinstellingen, zoals in de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens deze instellingen voor bepaalde of alle apps op dat apparaat te wijzigen.

   Houd er als Gebruiker rekening mee dat het uitschakelen van pushmeldingen de gebruiksfunctionaliteit van www.zaycare.com negatief kan beïnvloeden.

  • De service is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar

   De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. Minderjarigen mogen www.zaycare.com slechts onder toezicht van een ouder of verzorger gebruiken. In geen geval is het personen jonger dan 13 jaar toegestaan om gebruik te maken van www.zaycare.com.

  • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

   De Eigenaar van www.zaycare.com kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
   Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

  • vertrouwelijkheid inachtnemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, de Application Service Provider etc

   Beide Partijen zullen strikt en vertrouwelijkheid inachtnemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, de Application Service Provider etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

  • Gegevens afkomstig van de andere Partij

   Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vorm of opwelke informatiedrager dan ook bij een Partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt een Partij zich:
   * alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag; 

   * de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel; 

   * de gegevens niet langer onder haar berusting te houden dan voor het uitvoeren van de 
overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van andere Partij, dan wel dan wel na verkregen toestemming van andere Partij te vernietigen; 

   * de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de Partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn; 

   * medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de andere Partij op bewaring en gebruik van gegevens. 


   Ieder der Partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht    Onverminderd de werking de vorige artikel zullen beide Partijen bij uitvoering van deze Overeenkomst alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking heeft op de privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecomwet

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Zay.Works Pte. Ltd.
   68 Circular Road #02-01
   049422
   Singapore

   Eigenaar contact-e-mailadres: support@zaycare.com